adatkezelési tájékoztató

RING Sorozat

 HATÁLYOS: 2024. március 1. napjától

 

Bevezető

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség a Ring sorozat kerékpáros teljesítménytúra sorozat (továbbiakban: Program) weboldalának (továbbiakban: Honlap) üzemeltetését és a túrasorozat nevezési felületének (www.sportnaptar.hu) kezelését a Program megvalósítása céljából végzi, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. Jelen tájékoztató célja, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintetteknek és érdeklődőknek tájékoztatást nyújtson, rögzítse az adatkezelések jogalapját, valamint annak egyéb körülményeit. A Program lebonyolítójaként, egyben valamennyi adatkezelési cél megvalósulásának vonatkozásában adatkezelőként a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség jár el (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatkezelő a GDPR, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében, az előzetes tájékoztatáshoz való jog biztosítása érdekében a jelen Adatvédelmi tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) alkotja, amelyet Adatkezelő a www.ringsorozat.hu weboldalon és Ring sorozat események nevezési felületén (www.sportnaptar.hu), a www.ringsorozat.hu weboldalra történő átnavigálás útján mindenki számára elérhetővé teszi.

A jelen Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást. Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen jogalapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által üzemeltetett honlapokon a honlapok testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhetünk el. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség a weboldalain nem használ olyan cookie-kat, amelyek a felhasználók személyes adatait tárolják.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken.

Adatkezelő elérhetősége:

 • Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
 • Székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
 • Nyilvántartásba vételének száma: 18-02-020069101
 • Adószám: 18877410-1-18
 • E-mail: info@maketusz.hu
 • Képviseli: Pénzes Erzsébet elnök
 • E-mail: info@maketusz.hu

 

Adatbiztonság

Mit teszünk az Ön adatainak védelméért?

Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Az Adatkezelő az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során:

 • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
 • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
 • Vigyázunk az Ön személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.
 • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ezenfelül az alábbi intézkedéseket és megközelítéseket alkalmazzuk:

A fenti, illetve a Honlapon lévő elérhetőségeinken keresztül biztosítjuk a felhasználók (résztvevők) számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését, illetve egyéb adatvédelmi jogaik gyakorlását.

Harmadik országban (az Európai Unión kívül) adatokat tároló vagy egyéb módon kezelő szervezetek részére kizárólag abban az esetben továbbítunk személyes adatokat, ha a megfelelő adatvédelmi szint biztosított (ideértve például: az Európai Bizottság irányadó határozata, ún. „Standard Contractual Clauses” szerződés-minta alkalmazása, Privacy Shield megállapodásnak történő megfelelés).

 

 1. NEVEZÉS A TELJESÍTMÉNYTÚRÁKRA

Adatkezelő 11 db egynapos túrát szervez, melyekre online regisztrálhatnak a résztvevők akként, hogy a www.ringsorozat.hu weboldalról a sportnaptár.hu weboldalra navigálva tehetik meg a regisztrációt. A regisztráció során a jelen pontban megjelölt személyes adatok megadására kerül sor. A jelen pontban rögzített adatkezelés vonatkozásában Adatkezelő és a sportnaptar.hu weboldalt üzemeltető cég közös adatkezelőnek minősülnek.

A sportnaptár.hu weboldalt üzemelteti:

InfoScope Kft.

székhely: Budapest, Dália utca 13.

adószám: 12796539-2-43

e-mail cím: info@sportnaptar.hu

 

A sportnaptar.hu oldalon történő regisztráció során elérhető a sportnaptar.hu adatkezelési tájékoztatója is.

Tekintettel azonban arra, hogy a regisztrációnál megadott személyes adatokat Adatkezelő1 is megismeri, a regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelést Adatkezelő1 az alábbiak szerint végzi.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre, vagyis kik az érintettek, akiknek a személyes adatait kezeljük?

Adatkezelő a túrákon résztvevő természetes személyek – ideértve a kiskorú gyermekeket is ­– (a továbbiakban úgyis, mint érintett) személyes adatait kezeli.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kör, vagyis mely személyes adatait kezeljük?

A túrára regisztráló természetes személy

 • vezetékneve és keresztneve;
 • e-mail címe
 • lakcím,
 • születési dátum,
 • nem,
 • telefonszám,
 • ötpróba azonosító (akinek van és megadja)
 1. A címzettek köre – Kik ismerhetik meg a személyes adatokat az Adatkezelő1 szervezeténél?

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, adatkezelőként saját maga kezeli. Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek ismerhetik meg:

 • Adatkezelő elnöke;
 • a Ring sorozat projektmenedzsere;
 • pénzügyi vezető és pénzügyi asszisztens;
 • operatív vezető.
 1. Az adatkezelés célja – Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

A teljesítménytúrák lebonyolítása céljából.

A teljesíténytúrákra történő nevezés, a rajtszámok kiosztása és az Adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékon történő részvétel miatt szükséges a személyes adatok megadása, továbbá szükséges lehet, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük, ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik. A rajtszámok vonatkozásában Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét (névazonosság esetén a lakóhely szerint várost vagy e-mail címét) és az Ön nevéhez rendelt rajtszámot Adatkezelő a www.ringsorozat.hu honlapon közzétegye.

Az Adatkezelő honlapján és/vagy közösségi média felületein meghirdetett nyereményjáték vonatkozásában a nevezés leadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét (ha a nyertesek között névazonosság fordulna elő, akkor a nevén kívül a lakóhely szerint várost) Adatkezelő a közösségi média felületein közzétegye. A nevezés leadásával Ön kifejezetten elfogadja a meghirdetett nyereményjátékon való részvétel feltételeit és a nyereményjáték szabályait!

 1. – Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelő jogalapját az adatkezelésre az Infotv. 3. § 7. pont, GDPR 4. cikk 11. pont, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, GDPR 7. cikk (érintett önkéntes hozzájárulása) biztosítja. Az érintett – kiskorú gyermek nevében az őt nevező személy ­– a hozzájárulását elektronikus úton (a regisztráció során, négyzet bejelölésével) adja meg. Tilos a négyzetet előre bejelölni.

 1. Köteles Ön megadni az adatait?

Ön szabadon dönthet az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatosan, vagyis a teljesítménytúrára való jelentkezésről. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok megadása/kezelése hiányában a teljesítménytúrákon való részvételre nincs lehetőség.

 1. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

A hozzájárulás visszavonásáig.

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1) bekezdés).

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). Ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Adatkezelő és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

A személyes adatok közül a vezeték és keresztnév, valamint az e-mail cím továbbításra kerül annak, a IV. pontban meghatározott adatfeldolgozónak, amelyik az adott túrát szervezi és lebonyolítja. Az adattovábbítás célja a rajtcsomag és a rajtszám helyszínen történő kiosztása a résztvevők számára.

A nevezés során megadott személyes adatai közül a vezeték és keresztnév, az e-mail cím és a rajtszám továbbításra kerülnek a V.9.3. pontban megadott adatfeldolgozó számára is. Az adattovábbítás célja chipes időmérés biztosítása a résztvevők számára. A túrát teljesítők ötpróba azonosítói továbbításra kerülnek Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. számára (1106 Budapest, Maglódi út 12/b, +36706471652, segitseg@otprobaparizsba.hu) az ötpróba pontok jóváírása céljából. 

 

 1. KÉP-, HANG-, ÉS VIDEOFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS A TELJESÍTMÉNYTÚRÁK FOLYAMÁN

A teljesítménytúrákon kép-, hang-, és videofelvétel készülhet a résztvevőkről, mely felvételek személyes adatnak minősülnek.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre, vagyis kik az érintettek, akiknek a személyes adatait kezeljük?

Adatkezelő a túrákon résztvevő természetes személyek személyes adatait kezeli.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kör, vagyis mely személyes adatait kezeljük?

A túrán résztvevő természetes személy

 • képmása;
 • hangja;
 • az érintettről készült mozgókép.
 1. A címzettek köre – Kik ismerhetik meg a személyes adatokat az Adatkezelő1 szervezeténél?:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, adatkezelőként saját maga kezeli. Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek ismerhetik meg:

 • Adatkezelő elnöke;
 • a Ring sorozat projektmenedzsere;
 • pénzügyi vezető és pénzügyi asszisztens;
 • operatív vezető.
 1. Az adatkezelés célja – Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Reklámcélú felhasználás céljából.

 1. – Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Adatkezelő jogalapját az adatkezelésre az Infotv. 3. § 7. pont, GDPR 4. cikk 11. pont, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, GDPR 7. cikk (érintett önkéntes hozzájárulása) biztosítja. Az érintett – kiskorú gyermek nevében az őt nevező személy ­– a hozzájárulását elektronikus úton (a regisztráció során, négyzet bejelölésével) adja meg. Tilos a négyzetet előre bejelölni.

 1. Köteles Ön megadni az adatait?

Ön megtagadhatja a hozzájárulást.

 1. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

A hozzájárulás visszavonásáig.

Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1) bekezdés).

Amennyiben az adatai Az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). Ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Adatkezelő és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Tekintettel arra, hogy a Ring sorozat részben központi költségvetésből kerül támogatásra, ezért a támogatással történő elszámolás során a támogató (Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Államtitkársága) és a támogató képviseletében lebonyolítói megállapodás alapján eljáró Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. részére továbbításra kerülhet.

 

MARKETING TARTALMAK ELJUTTATÁSÁVAL, REFERENCIÁKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 1. Az adatkezeléssel érintett személyek köre, vagyis kik az érintettek, akiknek a személyes adatait kezeljük?

Adatkezelő a túrákon résztvevő természetes személyek személyes adatait kezeli.

 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kör, vagyis mely személyes adatait kezeljük?

 Az érintett

 • neve,
 • e-mail címe
 • telefonszáma,
 • valamint – marketing tartalmak eljuttatásával kapcsolatban  – az esetleges érdeklődésével kapcsolatos adatok,
 • referencia célú  adatkezelés  kapcsán  pedig  az  érintett  vagy  az  általa  képviselt  partner elérhetőségére, korábbi üzleti kapcsolatra és véleményre hivatkozás.
  1. A címzettek köre – Kik ismerhetik meg a személyes adatokat az Adatkezelő1 szervezeténél?:

  Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, adatkezelőként saját maga kezeli. Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek ismerhetik meg:

  • Adatkezelő elnöke;
  • a Ring sorozat projektmenedzsere;
  • pénzügyi vezető és pénzügyi asszisztens;
  • operatív vezető.
  1. Az adatkezelés célja – Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

   Az adatait marketing tartalmak (hírlevél) küldése, valamint referenciák feltüntetése céljából is kezelhetjük. A hírlevelet kizárólag az Adatkezelő projektjeivel, rendezvényeivel, programjaival kapcsolatos informálás céljából küldünk.

  1. – Az adatkezelés jogalapja – Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

  Az Adatkezelő jogalapját az adatkezelésre az Infotv. 3. § 7. pont, GDPR 4. cikk 11. pont, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont, GDPR 7. cikk (érintett önkéntes hozzájárulása) biztosítja. Az érintett – kiskorú gyermek nevében az őt nevező személy ­– a hozzájárulását elektronikus úton (a regisztráció során, négyzet bejelölésével) adja meg. Tilos a négyzetet előre bejelölni.

  Az Adatkezelő kezeli az esetleges következő évi kerékpártúra szervezésével kapcsolatos marketing tartalmak küldése céljából az érintettek adatait.

  1. Köteles Ön megadni az adatait?

  Az érintettek tiltakozással élhetnek a jelen pontban foglalt adatkezeléssel szemben, mely esetben Adatkezelő1 nem jogosult marketing tartalmakat küldeni az érintettek részére.

  1. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

  A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélküldés esetén a hírlevél megszüntetéséig).

  1. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  Adattovábbítás nem történik.

   

  1. ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG FACEBOOK OLDALÁN

  Adatkezelő tevékenységei  megismertetése,  népszerűsítése  céljából  Facebook  oldalt  tart  fenn.  A Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

  Adatkezelő Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

  Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az Érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

  Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

  A fenti Facebook oldal kapcsán az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezik a Facebook Ireland Limited (cím: 4 Grand Canal Square Dublin, Dublin 2, Írország) társaság is, amely Az Adatkezelő Facebook oldala kapcsán közös adatkezelőként, saját adatkezelései vonatkozásában önálló adatkezelőként jár el. A Facebook által végzett adatkezelésekről bővebb információ található alább: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   

  1. ADATFELDOLGOZÓK

  9.1. A Rendezvény szervezésében részt vevő adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

  Mátra Biker Sport Club

  székhelye: 3200 Gyöngyös, Dobó István utca 12.

  e-mail elérhetősége: info@matrabiker.hu; +36 20 7777 420

  adatfeldolgozói tevékenység rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Zengő Sportegyesület

  székhelye: 7694 Hosszúhetény, Ormándi u. 8

  e-mail elérhetősége: zengosport@gmail.com; keszericzezsolt@zengosport.hu, 06-70 588 5533

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros Sportegyesület

  székhelye: 4600 Kisvárda, Akácfa utca 13

  adószám: 18870808-1-15

  e-mail elérhetősége: kkbbringasok@gmail.com

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  SDR-SurfCamping Sportegyesület

  székhely: 2475 Kápolnásnyék, Szent László utca 27.

  adószám: 19318738-1-07

  képviselő: Beregnyei Bertold elnök

  elérhetőség: info@surfcamping.hu

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Dunakanyari Védegylet Alapítvány

  székhely: 2627 Zebegény, Jánoshegy u. 12.

  adószám: 18942714-2-13

  elérhetőség: dunakanyari.vedegylet@gmail.com

  honlap: www.dunakanyarivedegylet.hu

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület

  Székhely: 1118 Budapest, Törökugrató utca 3. VII./27.

  Adószám: 18734218-1-43

  Képviselő: Bertóti Rita

  Elérhetőség: ujbudamtb@gmail.com

  Honlap: https://www.superiormtbteam.com/

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Attidas Kft.

  Székhely: 7400 Kaposvár, Orci út 20. b.,

  adószám: 11486000-3-14,

  képviselő: Péter Attila

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület

  9941 Őriszentpéter, Városszer 55.

  adószám: 18845590-1-18

  képviseli: Légrádi Zoltán

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Bakony 200 Sportegyesület

  8318 Lesencetomaj, Petőfi utca 60.

  adószám: 19238124-1-19

  képviseli: Tóth András

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület

  3752 Szendrő, Fő út 19.

  adószám: 18433883-1-05

  képviseli: Bári Ernő

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

  HOTE Sportegyesület

  3534 Miskolc, Gagarin utca 10. 2/1.

  adószám: 18445671-1-05

  képviseli: Kalotai Norbert

  elérhetőség: hello@hotesport.hu

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény szervezéséhez kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  9.2.Tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó:

  Mentha Hosting Kft. (1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 3. Adószám: 11732497-2-43, e-mail: info@mentha.hu), amely a tárhely-szolgáltatás nyújtásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.

  adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó személyes adatkezelés

   

  9.3.Időmérés szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó:

  Pintér Dóra ev. (székhely: 2884 Bakonyszombathely, Dózsa u. 22., adószám: 59783862-1-31, e-mail: peter@fairtiming.hu)

  adatfeldolgozói tevékenység: rendezvény résztvevői számára időmérés biztosítása, ennek érdekében személyes adatok kezelése

   

  1. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS A JOGORVOSLAT

  Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

   

  1. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás

  Adatkezelő elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását. Az Érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

  Adatkezelő az Érintett által benyújtott kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az Érintettet (írásban vagy ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton) értesíti.

  Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Adatkezelő a GDPR 13. és 14. cikke szerinti információkat és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az Érintett számára.

  Ha az Érintett

   

  1. a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan az Infotv. 14. § b)-e) pontjaiban meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és
  2. e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő jogszerűen mellőzi, az Adatkezelő az Érintett jogainak az a) és b) pontban foglaltak szerinti ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az Érintettől.

   

  Ha megalapozottan feltehető, hogy az Infotv. 14. § b)-e) pontjában meghatározott jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az Érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.

   

  A kérelem bejnyújtható az alábbiak szerint:

  • Postai úton: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
  • Elektronikus úton: info@maketusz.hu

   

  1. Hozzáférés

  Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon Az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve a személyes adatait az Adatkezelő, vagy esetlegesen Adatfeldolgozó(k) kezeli(k). az Adatkezelő a jelen bekezdésben meghatározottakon túl az Érintett rendelkezésére bocsátja az Érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és tájékoztatja

  1. a kezelt személyes adatok forrásáról;
  2. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
  3. a kezelt személyes adatok köréről;
  4. a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről;
  5. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
  6. az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetéséről;
  7. profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényéről; és
  8. az Érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről.

   

  Az Érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az Adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a jelen Szabályzatban meghatározott valamely érdek biztosításához. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

   

  1. Helyesbítés

  A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az Érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).Mentesül a fentiekben meghatározott kötelezettség alól az Adatkezelő, ha

  1. a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
  2. az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

   

  1. Korlátozás

  Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

  1. ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a kétség tisztázásának időtartamára,
  2. ha az adatkezelés jogellenes és az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
  3. ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,
  4. ha az Infotv. 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

  Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással Érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

   

  1. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az Érintett személyes adatait, ha

  1. a) az adatkezelés jogellenes
  2. b) az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi (kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul)
  3. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
  4. d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

   

  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

   

  Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

  1. az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
  2. az Érintettet az Infotv. alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

   

  Ha az Adatkezelő az általa, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

   

  1. Hozzájárulás visszavonása

  Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

  Arról, hogy mely esetekben alapozza Az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

  1. Tiltakozás

  Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  1. Adathordozhatóság

  Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (Érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja (Érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
  2. az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

   

  Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

  Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

   

  1. Panasz

  Az Érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

  Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett

  1. a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az Infotv.-ben meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
  2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

  Panasztételhez való jogát az Érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  www: http://www.naih.hu

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

  • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Minden Érintett jogosult bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

  A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti bíróság előtt kell megindítani.

  A bírósági jogorvoslathoz való jog

  Az Érintett az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban (Infotv.) vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

   

  A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.

   

  A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

  Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

  1. a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
  2. b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
  3. caz Érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására

  kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

   

  • Kártérítés és sérelemdíj

  Ha az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

   

  Javasoljuk az Érintettek számára, hogy a jelen Tájékoztató V.9. pontjában megjelölt eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz panaszaikkal, észrevételeikkel, kérdéseikkel, a jelen pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

   

  MAKETUSZ

  Adatkezelő